top of page

Integritetspolicy

För Triennium Fastighetsentreprenad AB med dotterbolag (FastigetsCompetens i Norrland AB, Triennium Stockholm AB, Triennium Syd AB, JM Städservice AB, Svensk Stenteknik AB och Green Clean Sverige AB, i fortsättningen kallad Trienniumgruppen, är personlig integritet viktigt och du måste känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av skydd och vill därför med denna integritetspolicy beskriva hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

ANSVAR FÖR PERSONUPPGIFTER

Trienniumgruppen säkerställer som personuppgiftsansvarig att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning, Dataskyddsfördordning (2016/679), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt Lag om betaltjänster (2010:751). I fall där tredje part hanterar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde regleras deras behandling alltid av biträdesavtal där vi anger reglerna för behandling.

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

De personuppgifter Trienniumgruppen behandlar och samlar in om dig i egenskap av kund, leverantör eller kursdeltagare, som besökare på webbplats eller användare av tjänster kan vara:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

 • Kontaktinformation som adress, telefonnummer och e-post

 • Företagstillhörighet

 • IP-adress, hårvaruidentifikation och information om din användning av webbplats, produkter eller tjänster

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla produkter och service du efterfrågar från oss eller redan använder hos oss. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor för marknadsföring, vid adressuppdatering och kreditprövning.

Beroende på vilken produkt eller tjänst du efterfrågar kan vi behandla dina personuppgifter för följande laglig grund och ändamål:

 • Leverans av produkt/tjänst
  När du beställer en tjänst eller köper en produkt behöver vi rätt information om dig. Personuppgifter behandlas för identifiering och för att kunna skicka en bekräftelse till dig samt för att kunna leverera och fakturera tjänsten/produkten du har beställt på ett säkert sätt. Personuppgifter behandlas då enligt rättslig förpliktelse som laglig grund.

 • Kundservice och support
  För att kunna ge dig som kund hos oss en personlig och snabb service behöver vi registrera och administrera dina personuppgifter i ärende- och bokföringssystem. All behandling sker enligt avtal som laglig grund.

 • Användning av våra webbplatser/tjänster
  Vid din användning och registrering i formulär på vår webbplats samlas informationen i våra system med ditt samtycke som laglig grund. Men även när du surfar vår webbplats kan vi automatiskt hämta information om dina besök, din användning av den samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Du kan alltid invända mot behandling och själv justera din webbläsare för att förhindra lagring av cookies.

 • Mail
  Om du kontaktar oss via mail eller skickar information till oss på annat sätt lagras den informationen hos oss, men vi flyttar alltid viktiga eller känsliga uppgifter till andra system och gallrar regelbundet våra mailarkiv. All behandling av personuppgifter via mail sker enligt ovan nämnda lagliga grunder eller enligt överenskommelse med dig som registrerad.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur lång lagringstiden kan bli är olika beroende på ändamål med behandlingen och hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi att på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Trienniumgruppen har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen inom det IT-tekniska området.

TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

De uppgifter du delger Triennium Fastighetsentreprenad AB delas inom organisationen och inom Trienniumsgruppens övriga bolag samt kan delas till tredje part, men det sker endast i syfte att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, för bokföringsändamål eller vid andra lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Trienniumgruppen.

 

Vi vidarebefordrar inga uppgifter till tredje land utanför EU/EES

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade och även raderade om det inte finns lagkrav att lagra uppgifter. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. I varje nyhetsbrev som skickas ut finns information om vart du vänder dig för att avregistrera dig för utskick eller för invändning mot vår behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om Trienniumgruppens hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter vänligen kontakta personuppgiftsansvarig genom att skicka ett brev till

Triennium Fastighetsentreprenad AB, 

Box 66
801 02 Gävle

eller via epost kontakt@triennium.se

Om du tror att Trienniumgruppen inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se Google Analytics sekretesspolicy.

LÄNKAR

Webbplatsen triennium.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för personuppgiftsbehandlingen, sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer information om specifika områden.

KONTAKT

Om du har frågor om eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss.

Trienniumgruppen/Triennium Fastighetsentreprenad AB
Box 66
801 02 Gävle
Sverige
E-post:  kontakt@triennium.se

bottom of page